Biz hakda

günlük äýnek zawody

Guanç Guangzhouou HJ Optical Co., Ltd.

2018-nji ýylda esaslandyryldy we Hytaýda göz önümlerini öndüriji we eksport ediji.Biz äýnek öndürmekde ýöriteleşýäris.Esasy önümlerimizde asetat we metal optiki çarçuwalar, äýnek, çagalar, linzalar, kontakt linzalary bar, 50-den gowrak meşhur marka äýnek satyjylary bilen hyzmatdaşlyk edýäris we 118-den gowrak ýurda satýarys."Iň oňat hyzmat, ýokary hilli we ýerlikli baha" hemişelik maksadymyz.Biz, siziň ygtybarly we wepaly üpjünçiňiz bolarysygtybarly hil, önümlerimiz bütin dünýäde müşderiler tarapyndan kabul edilýär.Russiýada, Europeewropada, Amerikada, Günorta Amerikada, Eastakyn Gündogarda, Awstraliýada we ş.m. bazarlary döretdik.

 

Umuman aýdanymyzda, kompaniýamyz we müşderiler bilen hyzmatdaşlygymyz üçin iň möhüm 3 element bar.

1. Hil hiline gözegçilik etmek biziň ilkinji wezipämiz, Lonsy Eyewear-den eksport edilen ähli äýnek we çarçuwalar hiliň hil standartlarymyza ýetjekdigine 100% ynanar.

2.Hyzmat möhümdir.Kompaniýamyzdaky işgärleriň hemmesi bu ugurda ökde.Işgärlerimiz halkara işewürligi barada gowy tejribä eýe we äýnek materialyny, aýratynlyklaryny we stillerini gowy bilýärler.Kyn meseläni çözüp bileris we müşderiler bilen islän wagtyňyz gowy aragatnaşyk saklap bileris.

3. Gowy dizaýn häzirki döwürde moda aksesuarlary üçin möhüm ähmiýete eýe.

Önümçilik ussahanasy

äýnek üpjün ediji
äýnek öndürijiler

Kolleksiýalarymyz üçin elmydama iň nusgawy ýa-da moda görnüşlerini saýlaýarys, her möwsüm täze kolleksiýalarymyzy taparsyňyz. Müşderilere täze işini giňeltmäge kömek etmek üçin.2018-nji ýyldan bäri aksiýa üçin dürli material äýnek öndürip başladyk. Şonuň üçin müşderiler täze material äýneklerini we çarçuwasyny az mukdarda sargyt edip bilerler (Pes MOQ).Häzirki wagta çenli asetat, agaç, titanium, buffalo şahy, TR90 we kombinasiýa ýaly dürli materiallary giňeltmegi başardyk. Günlük äýneklerini Europeanewropa ýurtlaryna we ABŞ-a eksport etmek hukugymyzyň bardygyna göz ýetirmek üçin CE şahadatnamasyny hasaba aldyk. we FDA, müşderiler paketleriniň adatlary bilen petiklener / ele alynar diýip alada etmegiň zerurlygy bolmaz. Biz siziň ynamyňyz we goldawyňyz bilen has gowy etjekdigimize ynanýarys!

Ofis sergi otagy

Hytaýda äýnek öndürijiler
ýöriteleşdirilen äýnek
Hytaý äýnek zawody
Ha9f03f5a30cf48cbad00fcc5c2eef7acl