Sorag-jogap

6
HJ Optical Co., Ltd. kim?
HJ Optical Co., Ltd., bir ýyldan gowrak wagt bäri äýnek bejeriş pudagynda iň ynamdar kompaniýa.Biz äýnek, okamak üçin äýnek, optiki çarçuwa, optiki linzalar, kontakt linzalary we ş.m. üpjün etmekde berk hünärli we başarnykly.

Biz iň zehinli, iň ökde inersenerleriň biri we äýnek üpjünçiligi pudagyndaky tehniki hünärmenlerden biri bolan topar!

Haýsy pudaklar bilen baglanyşýarsyňyz?
“HJ Optical Co., Ltd.” bazara we biziň işleýän kärhanalarymyza degişli bolsa, göwni açyk däl.

Ygtyýarnamalar bilen birlikde şahadatnamalary gyzyklandyrýarsyňyzmy?
Hawa, ähli önümlerimiz we hyzmatlarymyz halkara derejesinde akkreditasiýa edildi we ykrar edildi.Europeewropada, Afrikada, Aziýada, Amerikada - hatda Awstraliýada-da galsaňyz, bize bil baglap bilersiňiz!

Hytaýda iň ýokary günlük äýnekleri we äýnek bilen üpjün ediji hökmünde, bu şahadatnamalary we ygtyýarnamalary goramak nukdaýnazaryndan eýýäm göz öňünde tutduk.

Sargyt bermek üçin belli bir ýurtda bolmagymy talap edýärinmi?
, Ok, dünýäde bolup biljek islendik ýeriňizi satyn alyp bilersiňiz!HJ Optical Co., Ltd. önümler we habarçy çözgütleri bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirýär;Müşderilerimiziň sargytlaryny paýlamak meselesinde ynanýan firmalarymyz.

Guramaňyzyň gapysynda howpsuz we gaty gowy gowşurylan bukjany kepillendirip bileris.

Haýsy önümleri hödürleýärsiňiz?
HJ Optical Co, ýokary hilli äýnek, okamak üçin äýnek, optiki çarçuwalar bilen üpjün etmekde ýöriteleşen köýnek bejeriş kompaniýasydyr.Önüm kompýuterler we TR ýaly asetat, metal, plastmassa materiallaryndan durýar.

Partiýa äýnekleri ýaly ýörite çap etmek üçin ýörite sargytlary ýerine ýetirip bileris!

Önümlerimiziň ähli katalogyny aşakdaky sahypamyzda görüp bilersiňiz!

Iň ýokary günlük äýnekleri näme?

Biziň hödürleýän iň esasy zatlarymyzyň arasynda:

Asetat günlük äýnekleri

Polat günlük äýnekleri

PC / TR Günlük äýnekleri

PC / TR Okyjylar

Polat okyjylar

Asetat optiki çarçuwa

Polat optiki çarçuwa

PC / TR Optiki çarçuwa

Baýramçylyk äýnekleri

Günlük äýnekleriniň haýsy görnüşlerini hödürleýärsiňiz?
Edil şu ýerde HJ Optical Co., Ltd.-de esasy görnüşlere we günlük äýnekleriniň görnüşlerine aýratyn üns berýäris: optiki çarçuwalar, optiki linzalar, kontakt linzalary

Asetat günlük äýnekleri

Metal günlük äýnekleri: Cupronickel bürünç, poslamaýan polat

Plastiki günlük äýnekleri: TR günlük äýnekleri, kompýuter äýnekleri

Garylan önüm gözlükleri: asetat + polat, plastmassa (PC / TR) + metal enjam

Önümçilik zawodyňyzy / zawodyňyzy görmek üçin baryp bilerinmi?
Hawa, öňümizdäki ähli müşderilerimizi zawodymyza göz aýlaýarys.Halaýan önümçilik proseduralaryňyza seredip we serf edip bilersiňiz!Şu ýerde Hytaýda uçup bilmeýän bolsaňyz, hatda wideo klip üçin jaň edip bilersiňiz.

HJ Optical Co., Ltd.-den ýörite önümleri sargyt edip bolarmy?

HJ Optical Co., Ltd. gözleg we ösüş toparlaryny, şeýle hem müşderilerimiziň göz aýnalaryny we äýneklerini sazlamak we kesgitlemek üçin öndürijilerden peýdalanýar.

Käbir şekiller, dizaýnlar we önümiňiz üçin zerur ölçegler ýaly käbir görkezijiler bilen üpjün ederis.

Görkezmek buýrugymy näçe wagtlap göz öňünde tutar?
Gerekli önümleriňizde bolsa, iň köp on (10) günüň dowamynda (Ekspress arkaly) alyp bilersiňiz.Otherwiseogsam, hökmany suratda talap edýän zadyňyzy ýasamaly we döretmeli bolarys we 35-den 90 güne çenli iň köp 3 (3) aýyň dowamynda size ýetireris.

Hödürleýän zadyňyz hakda has giňişleýin maglumat almak ukybym nädip bolar?

Müşderilere hyzmat etmek boýunça ajaýyp bölümimiz bar, ol biziň işimiz, hyzmatlarymyz we önümlerimiz bilen baglanyşykly ähli soraglara we aladalaryňyza laýyk bolup biler.

Şonuň ýaly-da, jübi belgimize tiz jaň edip ýa-da bize e-poçta iberip bilersiňiz!

Iň pes sargyt mukdary barmy (MOQ)?
HJ Optical Co., Ltd, diňe müşderilere zerur zatlaryndan has köp zat almaga mejbur etmeýän kompaniýalar.

Önümlerimiz üçin iň az sargyt mukdary gerek däl - ony we kompaniýanyňyzyň talap edişine görä satyn alyp bilersiňiz.

Sargytymyň mugt nusgasyny alyp bilerinmi?

Aýna äýnek, okamak üçin äýnek, optiki çarçuwalar we ş.m. ýaly käbir önüm önümleri üçin mugt nusga alyp bilersiňiz.

Beýleki tarapdan, özleşdirmek äýnekleri mugt nusga almaga hukugy ýok.

Diňe aksiýamyz bolan önüm üçin mugt nusgalar berýäris.

 

Maddy äýnekleriň haýsy görnüşleri bilen iş salyşýarsyňyz?
HJ Optical Co., Ltd material äýnekleriniň giň görnüşi bilen halanýar.

Biziň hödürleýän önümlerimiziň görnüşleri we görnüşleri:

Asetat çarçuwasy

Kompýuter / TR çarçuwasy

Titan çarçuwasy

Metal önüm: Poslamaýan polat, Ak mis, Bürünç.

Şeýle hem has köp.

Haýsy töleg şertleri bar?
Biz dürli töleg şertlerini kabul edýän çeýe kompaniýa.

Payhli deňagramlylygy töläp we çözüp bilersiňiz:

1. Paypal.

2. Telegraf geçirişleri (TT).

3. Akkreditiw (LC)

 

Sargytdan mugt sitata alyp bilerinmi?
Bu ýerde HJ Optical Co., Ltd-de müşderileriň biziň ýaly halaýan esasy nokatlarynyň biri, mugt baha bermegimiz we sargytlarynyň sitatalarydyr.

Aslynda, size tölemeli takyk mukdaryňyzy berip bileris;müşderilerimize hiç hili garaşylmadyk töleg, goşmaça töleg we ş.m. hiç wagt saklamaýandygymyzy görkezýär.

Göz aýnasy pudagynyň köpüsine kim eýeçilik edýär?
HJ Optical Co., Ltd-iň köp sanly markasy bar.Gözlük lomaý satyjy we distribýutor hökmünde henizem uly mümkinçilik bar.Sebäbi äýnek pudagy ägirtdir.Bu pudaga çuňňur çemeleşmek isleýän islendik kompaniýa gowy ösüşe eýe bolar.Öňe gidişiňiz, Hytaýda ygtybarly üpjünçi tapyp bilersiňiz.Biziň tomaşa zawodymyz size ygtybarly hil, bäsdeşlik bahalary we köp sanly stil bilen üpjün edip biler.Marka gurmak tejribäňize ünsi jemläň we degişli marka marketing çärelerini amala aşyryň.Marka täsiriňizi ösdürmäge synanyşyň.Siziň bazaryňyzda girdejili.

Näme üçin HJ Optical Co., Ltd saýlamaly?
Hytaýda günlük äýnekleriniň, okalýan äýnekleriň, optiki äýnekleriň, partiýa äýnekleriniň iň gowy görnüşini tapyň.Biziň kompaniýamyz Hytaýyň meşhur we iň ygtybarly kompaniýalarynyň biridir we biz ýokary hilli saýlawlary hödürlemekde ýöriteleşýäris.Has köp

Bu ugurda 12 ýyllyk tejribe, önümlerimizden kanagatlanmagyňyzy üpjün edýäris.HJ Optical Co., Ltd meşhur kompaniýa we şonuň üçin Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika we Europeewropa ýaly dünýäniň dürli künjeklerinden müşderilerimiz bar.Çäklendirilmedik wariantlar bar we toparymyz size marka, dizaýn we düşünje ösüşini hödürleýär.Diňe zerurlyklaryňyzy aýdyň, prototip ýazmak we tehniki maslahat bermek bilen meşgullanarys.Toparymyz ýük daşamak we hil synagy barada hem alada eder.Diňe kolleksiýamyza göz aýlaň we size hödürleýän dizaýnlardan lezzet alyň.Her jikme-jigi göz öňünde tutup, gözleýän takyk netijeleriňizi berýäris.HJ Optical Co., Ltd-de, äýnekleriň iň gowy görnüşini hödürleýäris we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýarys.Saýlawlaryň giň görnüşine gün äýnegi, okamak üçin äýnek, optiki äýnek we partiýa äýnekleri girýär.Biziň kompaniýamyz Hytaýyň meşhur we iň ygtybarly kompaniýalarynyň biridir we biz ýokary hilli saýlawlary hödürlemekde ýöriteleşýäris.Bu ugurda 12 ýyldan gowrak tejribe toplap, önümlerimizden kanagatlanjakdygyňyzy üpjün edýäris.“Y & T” äýnekleri meşhur kompaniýa we şonuň üçin Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika we Europeewropa ýaly dünýäniň dürli künjeklerinden müşderilerimiz bar.2008-nji ýylda döredilen ekologiýa taýdan arassa zawodymyz birinji ýeri eýeledi.Gözlük önümlerini öndüriji bolanymyz üçin buýsanýarys.Çäklendirilmedik wariantlar bar we toparymyz size marka, dizaýn we düşünje ösüşini hödürleýär.Diňe zerurlyklaryňyzy aýdyň, prototip ýazmak we tehniki maslahat bermek bilen meşgullanarys.Toparymyz ýük daşamak we hil synagy barada hem alada eder.Diňe kolleksiýamyza göz aýlaň we düzülen dizaýnlardan lezzet alyň

15. size hödürleýäris.Her jikme-jigi göz öňünde tutup, gözleýän takyk netijeleriňizi berýäris.Göz aýagyny paýlamak bilen meşgullanýan bolsaňyz we äýnek paýlaýjy we lomaý satyjy bolsaňyz, bize ýüz tutuň.Global äýnek paýlaýjylary tapmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Customörite dizaýn üçin äýnek nädip ýasamaly?
a.Sargyt mukdary az bolsa, elýeterli äheňlerimizden äýnek saýlap bilersiňiz.Logotip çap etmegi siziň üçin edip bileris.

b.Dizaýnyňyz bar bolsa, dizaýny maňa iberiň.Materiallary we stilleri barlamaly.Düzeltmek üçin MOQ-i size habar beriň.Dogrusyny aýtsak, 3000-den gowrak äýnek äheňimiz bar.Ilki bilen dizaýny iberip bilersiňiz.Ilki bilen elýeterli stillerimiziň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlarys.Biziň stillerimiz bar bolsa, adaty iş etmeli we täze galyp tölemeli däl.Bu köp wagt we pul tygşytlar.Customörite dizaýn prosesi şeýleräk: 1). Surat çekmek - 2). MOQ- 3-ni belläň we tassyklaň). CAD-a çyzmak - 4) .Göçürmek - 5).makullamak üçin bildiriň - 6).sargyt öndürýär.

Haýsy ýurt iň köp äýnek öndürýär?
Gözlükleriň togsan göterimi Hytaýda öndürilýär.Sebäbi Hytaýda gaty ýokary çykdajy artykmaçlygy bar.Çylşyrymly äýnek öndürmek prosesi super üpjünçilik zynjyryna mätäç.Çylşyrymly äýnek öndürmek prosesi super üpjünçilik zynjyryna mätäç.Gözlük öndürmek üçin zerur üpjünçilik zynjyry Hytaýda doly we jikme-jikdir.Qualityokary hilli hünärli operatorlar we deňeşdirilende pes aýlyk gaty amatly.Şonuň üçin global alyjylaryň köpüsi sargytlaryny gutarmak üçin hytaý üpjün edijilerini saýlaýarlar.

Uly markalar henizem ABŞ-da öndürilýärmi?
Has köp marka Hytaýda üpjünçilik zynjyryny döretmäge synanyşyp başlaýar.Sebäbi olaryň güýçli marka artykmaçlygy bar.Şonuň üçin OEM-i saýlamak olar üçin gaty peýdaly.Hytaýda çykdajy bilen hiliň arasynda deňagramlylyk bolup biler.Onda näme üçin halkara markalary Hytaýda OEM önümçiligini halaýarlar?Şeýle hem Hytaýda ýokary hilli üpjün ediji tapyp bilseňiz, önüm üpjünçiligi nukdaýnazaryndan şol bir başlangyç hataryndadyňyz.Siziň göz öňünde tutup we synap görüp biljek üpjün edijimiz.Her stil üçin az mukdarda hoş geldiňiz.Önümimiziň hilini we hyzmatymyzy barlamaga kömek edip biler.

Iň uly äýnek öndüriji kim?
HJ Optical Co., Ltd Italiýadan gelen iň uly äýnek öndüriji.Uly atlar bilen işleýärler.Biz siziň üçin amatly.Bu hem biziň mümkinçiligimizdir.We size ajaýyp äýnek senagat önümi goldawyny berip biljek kompaniýadyrys diýip pikir edýäris.Uly çykdajy artykmaçlygymyz, köp äýnek öndürýän kompaniýalarda sizi özüne çekip biler.

Sargytymyň mugt nusgasyny alyp bilerinmi?
Aýna äýnek, okamak üçin äýnek, optiki çarçuwalar we ş.m. ýaly käbir önüm önümleri üçin mugt nusga alyp bilersiňiz.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?