HJ EYEWEAR

Gözlükleri gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgul bolduk.Kompaniýa in Engineeringenerçilik bölüminden, QC bölüminden, iş bölümi we dolandyryş bölüminden we ş.m. esasan optiki çarçuwalary, okamak üçin äýnekleri, äýnekleri we äýnek esbaplaryny satýar we ýurtda we daşary ýurtda OEM / ODM sargytlaryny ýerine ýetirýär.Optiki pudakda köp ýyllyk tejribe bilen, elýeterli iň bäsdeş ýokary hilli çarçuwalary hödürläp, ygtybarly halkara üpjün edijiler toparyny döretdik.Bu fon bilen, “optiki modada iň täze önümleri, pul üçin gaty gymmat, ýokary hilli önümler we ajaýyp hyzmat bilen üpjün etmek” işewürlik pelsepesine eýe bolup bileris.Friendshli dostlaryňyza baryp görmäge, ýol görkezmäge we iş gepleşiklerine hoş geldiňiz!

- Koprak oka -

Şahadatnama

Önümlerimiz, Argentina, Çili, Polşa, Italiýa, Demirgazyk Amerika we ş.m. ýaly 50 töweregi ýurtdan geçirilen beýleki synaglar bilen tassyklanan CE & FDA tassyklamalary bilen içerki we halkara bazarlarda gowy garşylandy. Zawodymyzdaky göz önümleriniň önümçiligi ýetýär jemi 100,000 jübüt (her gün 3,300 jübüt).Önümçilige energiýa we tehniki işgärleriň goşandyny yzygiderli artdyrmak

- Koprak oka -

OEM & ODM

Önümlerimiz Europeewropa, ABŞ, Günorta Amerika, Günorta Afrika we ş.m. müşderiler tarapyndan giňden kabul edilýär.Müşderilere bildirilýän dürli islegleri kanagatlandyrmak üçin, dermanhana, optiki zynjyr dükanlaryna, distribýutorlara, moda aksesuar dükanlaryna, supermarketlere, arzanladyş dükanlaryna we mahabat kompaniýalaryna dürli hilli önümleri hödürleýäris.

 

- Koprak oka -

Lomaý dizaýner äýnek hyzmaty

Biz Hytaýda äýnek öndüriji, dürli modellerden we dizaýner äýneklerden on müňlerçe önüm öndürýäris, taýýar aksiýa we zawodda göni satuw.Modelshli modelleri isleýşiňiz ýaly garyşdyryp satyn alyp bilersiňiz.Sargytlaryňyzy dünýäniň islendik ýurduna iberip bileris.Biziň işleýän ýük kompaniýalarymyz UPS, Fedex, DHL we ş.m..Siz bilen dostlukly we uzak möhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýarys diýip umyt edýäris.

 • baner1

Müşderilerimiz kimler?

 • Onlaýn satyjy

  Onlaýn satyjy

  Indi onlaýn söwda, sebäbi dünýäde gaty meşhur.Garaşsyz web sahypaňyz bolup biler ýa-da Amazonda ýa-da eBay-da satyp bilersiňiz.tiktok , Shopify Size käbir kiçi partiýa hyzmatlaryny hödürlemek üçin aýratyn toparymyz bar.Onlaýn satuw işleriňizi goldaň.Ilki bilen halaýan stilleriňizi aýdyň, soň bolsa tagamyňyza laýyk gelýän käbir stilleri maslahat bereris.Stiller we reňk ýollary barada karar berip bilersiňiz.Az mukdarda garyşyk partiýa re modeimini goldaýarys.Toparymyz halkara ekspress ýa-da howa gatnawy arkaly iberer.

 • Göz aýlaýjy paýlaýjylar

  Göz aýlaýjy paýlaýjylar

  Lomaý gözlük çarçuwalarynyň paýlaýjysy bolsaňyz, hytaýly äýnek üpjün edijisini tapmaly.Asetat äýnek öndüriji hökmünde biz size birnäçe müň taýýar.Aýna çarçuwaly material poslamaýan polat, asetat, TR, agaç bolup biler.Sargytlary az mukdarda we köp görnüşde kabul edip bileris.Professional asetat äýnek öndüriji hökmünde her ýyl 200-e golaý optiki çarçuwany ösdürýäris.Şonuň üçin gözüňiziň täze görnüşleri barada alada etmeli däl.Her aý size täze modelleri maslahat bereris.

 • Super bazar

  Super bazar

  Şeýle hem, günlük äýnekleri, çagalaryň äýnekleri, okamak üçin äýnek, optiki äýnek, partiýa äýnegi ýaly arzan nusgawy äýnek stilleriniň köp görnüşi bar, bu äýnek stilleri tygşytly.Supermarketlerde satmak üçin örän amatly.Köp mukdarda üpjün etmekde uly tejribämiz bar.Häzirki wagtda köp sanly iri halkara supermarket zynjyrlary bilen ýakyn hyzmatdaşlygymyz bar.

 • Gözlük markasynyň eýesi

  Gözlük markasynyň eýesi

  Markaňyzy etmeli bolsaňyz, käbir esasy jikme-jiklikler möhümdir.Gözlük dizaýny, logotip, nagyş, arassalaýjy matalar we gap-gaç jikme-jiklikleri bar.Siziň islegiňiz boýunça OEM ýa-da ODM edip bileris.Markaňyzy ösdürmek üçin size uly goldaw berip bileris.Hususy pikirleriňiz bar bolsa, hünärmenler toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Gözlük lomaý satyjy

  Gözlük lomaý satyjy

  Işiňiz üçin lomaý gözlük gerek bolsa we dizaýner lomaý gözlük, lomaý optiki üpjün ediň.Hytaýly äýnek üpjün edijisini tapmaly.Dizaýner äýnek lomaý, optiki lomaý, günlük äýnek lomaý we äýnek lomaý okaýarsyňyz.Şonuň üçin dürli kategoriýalardan köp dürli äýnek tapmaly.Şol bir wagtyň özünde, QTY üpjün edijiňiziň uly MOQ-y bilen üpjün edip bilmez.Bu meselede size kömek edýäris.Sebäbi önümimiziň doly ugry bar.Her stil üçin kiçijik QTY sargyt edip bilersiňiz.Stilleri öz bazaryňyzda aňsatlyk bilen satyp bilersiňiz.Müşderiňizi begendirip biler.Şeýle hem, äýnek işiňiziň başlamagyna kömek edip biler.Size goldaw bermek üçin elimizden gelenini ederis.Iň tejribeli satuw geňeşçimiz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Stilleri bazara görä maslahat bererler.

 • Göz önümlerini import ediji

  Göz önümlerini import ediji

  Import ediji bolsaňyz, äýnek bilen meşgullan.Bizde dürli äýnek bar, meselem, äýnek, okamak üçin äýnek, optiki äýnek we ş.m.Maksatly müşderiňiz bolup biler.Käbir müşderiler günlük äýnek kategoriýasyny edýärler, käbirleri beýleki okamak üçin äýnek edýärler.Kategoriýalaryňyzy öwrenmek üçin köp dürli hytaý üpjün edijilerini tapmaly bolmagyňyz mümkin.Bu iş üçin wagt we güýç gerek.Bu meseläni çözüp bileris, sebäbi eýýäm dürli kategoriýalar üçin köp galyplar ýasadyk.Olardan alyp bilersiňiz..Eri gelende aýtsak, dizaýnyňyzy hem edip bileris.Galyby açmak islemeýän bolsaňyz, size gerekli stilleri tapmaga kömek etmek üçin deň-duşlaryň ýanyna baryp bileris.Bu size köp wagt tygşytlap biler.

icon_instagram_follow

Has giňişleýin maglumat üçin bizden soraň

Jocelynh012492@gmail.com