adaty Silikon TR çagalar ramkalary

Gysga düşündiriş:


 • Model belgisi ::çagalar ramkalary
 • Ölçegi: 5607:50-17-138
 • Çarçuwaly material :: TR
 • Logotip:Çap ediş müşderisiniň logotipini kabul ediň
 • Görnüşi ::lomaý silikon TR çagalar ramkalary
 • Eltip bermegiň wagty:ýer amallary
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  SILICONE TR ÇAGALAR ÇAMRELERI

  Çagalar üçin düşek çarçuwasy

  Haryt modeli: 5607

  Erkinlik modasy näzik

  Jyns üçin amatly:erkek we aýal

  Çarçuwaly material:tr material

  Linza materialy:rezin linzalar

  Funksiýa aýratynlyklary:gök çyra / radiasiýa garşy / bezeg

  443

  Jemi ini

  120mm

  445

  Linza giňligi

  50mm

  444

  Linza giňligi

  30mm

  441

  Köpriniň ini

  17mm

  442

  Aýna aýagyň uzynlygy

  138mm

  446

  Aýnanyň agramy

  4g

  Silikon TR çagalar ramkalary
  simli galstuk sökülýän ybadathanalar zynjyry aýrylýan täze model äýnek çarçuwaly äýnek çalşylýan burun pa

  Gyzgyn satylýan çagalar Çagalar äýnek çarçuwasy Marka dizaýny Çagalar owadan çaga Talyplar üçin ygtybarly optiki tomaşa çarçuwalary TR90 Çaga äýnek çarçuwalary

  çagalar äýnek çarçuwalary

  ★ Qualityokary hilli çarçuwa, çaga howpsuzlygy bre döwülmez: Çagalaryň geýmegini amatly we ygtybarly edýän TR90 Materails-den tassyklanan FDA we CE kepilnamasy bilen. Aýnalar umumy tötänleýin düşmegine we beýleki bilgeşleýin näsazlyklara çydap biler.

  Çagalar şa aýal düşegi
  düşek çarçuwasy çagalar

  Iň oňat özboluşly äýnek öndüriji

  Her dürli äýnek üçin OEM / ODM.Customörite äýnek ediň

  Bu äýnek çarçuwalary ätiýaçda
  Şeýle hem, öz äýnekleriňizi, ähli lýuks marka dizaýner äýneklerini sazlamagy kabul edýäris
  Aýna äýnekleri ýöriteleşdirmek üçin whatsapp / E-poçta bilen habarlaşyň ýa-da gözlegiňizi şu ýere iberiň
  esasan lomaý satuw üçin, zerurlyk / baha / MOQ / paket / ýük daşamak / ululyklar barada haýsydyr bir soragy bilmek zerur bolsa, saftiy, pls size gözleg ibermek üçin arkaýyn boluň, whatsapp belgiňizi goýmagyňyzy haýyş edýäris, biz wagtynda habarlaşyp biler

  1. OEM ukyby we önümçilik kuwwaty.

  2. Moda dizaýny we ýokary bahaly äýnek çarçuwasy amatly bahadan tekjeden

  3. Bu tomaşa çarçuwasy, islegleriňize görä dürli stil we reňklere eýe.

  4. Islegleriňize görä öz logotipiňizi ýa-da markaňyzy obýektiwlerde we ybadathanalarda çap etmek.

  HJ Gözlükleri bilen habarlaşyň we satyn alyş çykdajylaryňyzy indi azaldyň!


 • Öňki:
 • Indiki: