Habarlar

 • tr90 çarçuwasy näme

  tr90 çarçuwasy näme

  TR-90 (plastmassa titanium) ýadyna eýe bolan polimer materialdyr.Dünýäde iň meşhur ultra-ýeňil tomaşa çarçuwasydyr.Örän berklik, täsire garşylyk we aşaga garşylyk, pes sürtülme koeffisiýenti we ş.m., b sebäpli gözlere we ýüzlere zeper ýetmegi ...
  Koprak oka
 • TR90 çarçuwasy we asetat çarçuwasy, haýsysynyň gowudygyny bilýärsiňizmi?

  TR90 çarçuwasy we asetat çarçuwasy, haýsysynyň gowudygyny bilýärsiňizmi?

  Çarçuwany saýlanyňyzda haýsy çäreleri görmeli?Gözlük pudagynyň güýçli ösmegi bilen çarçuwada has köp material ulanylýar.Galyberse-de, ramka burnuna geýilýär we agramy başga.Gysga wagtyň içinde duýup bilmeris, ýöne uzak wagtyň içinde ...
  Koprak oka
 • Kontakt linzalaryny nädip saýlamaly?

  Kontakt linzalaryny nädip saýlamaly?

  Owadan gözler heteroseksuallary awlamak üçin täsirli “ýarag”.Täze döwürdäki aýallar, hatda ösüş tendensiýalarynda öňdäki hatarda duran erkeklerem göz gözellik kompaniýalaryna eýýäm uly mätäçlik çekýärler: maskara, kirpik, göz kölegesi, her dürli dolandyryş gurallary aňsat ...
  Koprak oka
 • Amaly optimizasiýa äýnek zawodynyň ýaşamagynyň açarydyr

  Amaly optimizasiýa äýnek zawodynyň ýaşamagynyň açarydyr

  Dünýä ykdysadyýetiniň yzygiderli dikeldilmegi we sarp ediş düşünjeleriniň yzygiderli üýtgemegi bilen, äýnek indi diňe görüşi sazlamak üçin gural däl.Günlük äýnekleri adamlaryň ýüz goş-golamlarynyň möhüm bölegine we gözelligiň, saglygyň we modanyň nyşanyna öwrüldi.On ýyldan soň ...
  Koprak oka
 • dükan açmak üçin optiki dükan proseduralaryny açmalymy?

  dükan açmak üçin optiki dükan proseduralaryny açmalymy?

  Bu 6 ädim aýrylmaz Soňky döwürde köp daşary ýurtly dostlar optiki dükany nädip açmalydygyny we çykdajylary nädip azaltmalydygyny soradylar.Täze doglan çagalar üçin köpüsi optiki dükanyň has girdejili bolandygyny eşitdiler, şonuň üçin optiki dükan açmak hakda pikir etdiler.Aslynda beýle däl ...
  Koprak oka
 • Dogry hünärli çagalar äýneklerini nädip saýlamaly

  Dogry hünärli çagalar äýneklerini nädip saýlamaly

  1. Burun ýassygy Ululardan tapawutlylykda çagalaryň kelleleri, esasanam burun depesiniň burçy we burun köprüsiniň egriligi has aýdyň tapawutlara eýe.Çagalaryň köpüsinde burnuň pes köprüsi bar, şonuň üçin iň ýokary burun ýassygy ýa-da äýnek çarçuwasy bilen äýnek saýlamak iň gowusy ...
  Koprak oka
 • Polýarizator bilen günlük äýnekleriniň arasyndaky tapawut

  Polýarizator bilen günlük äýnekleriniň arasyndaky tapawut

  1. Dürli funksiýalar Adaty gün äýnekleri gözüň içine ähli ýagtylygy gowşatmak üçin reňklenen linzalarda boýalan reňkden peýdalanýar, ýöne gözüňi özüne çekmek maksadyna ýetip bilmeýän ähli ýalpyldawuk, döwülen yşyk we dargadylan ýagtylyk gözlere girýär.Polýarizirlenen linzalaryň funksiýalarynyň biri süzmek ...
  Koprak oka
 • Polýarizator näme?

  Polýarizator näme?

  Polýarizatorlar ýagtylygyň polýarizasiýa ýörelgesine laýyklykda öndürilýär.Gün ýolda ýa-da suwda şöhle saçanda, gözleri gönüden-göni gaharlandyrýar, gözleri ýalpyldadýar, ýadaw edýär we uzak wagtlap zatlary görüp bilmeýär, esasanam maşyn süreniňizde ...
  Koprak oka
 • Metal äýnek çarçuwalary nädip ýasalýar?

  Metal äýnek çarçuwalary nädip ýasalýar?

  äýnek dizaýny Göz aýnasynyň çarçuwasy önümçilige başlamazdan ozal dizaýn edilmeli.Aýnalar senagat önümi däl.Aslynda, olar şahsylaşdyrylan senetçilige has meňzeýär we soňra köpçülikleýin öndürilýär.Çagalygymdan äýnegiň birmeňzeşliginiň beýle seriýaly däldigini duýdum ...
  Koprak oka
 • Asetat çarçuwalary plastik çarçuwalardan has gowumy?

  Asetat çarçuwalary plastik çarçuwalardan has gowumy?

  Sellýuloza asetat näme?Sellýuloza asetat, sirke kislotasy bilen erginleýji we katalizatoryň täsiri astynda asetilleşdiriji serişde hökmünde sirkelik angidrid bilen esterifikasiýa arkaly alnan termoplastiki rezine degişlidir.organiki kislota efirleri.Alym Pol Şützenberge bu süýümi ilkinji gezek 1865-nji ýylda döredipdi, ...
  Koprak oka
 • Näme üçin daşary çykanyňyzda günlük äýnek dakmagy talap edýärsiňiz?

  Näme üçin daşary çykanyňyzda günlük äýnek dakmagy talap edýärsiňiz?

  Syýahat edeniňizde diňe bir daşky görnüş üçin däl, eýsem göz saglygy üçinem äýnek geýiň.Bu gün aýna äýnekleri hakda gürleşmekçi.01 Gözüňizi Günden goraň Syýahat üçin amatly gün, ýöne gözüňizi güne açyp bilmersiňiz.Bir jübüt äýnek saýlap, n ... edip bilersiňiz
  Koprak oka
 • Esýnek geýmegiň artykmaçlyklary.

  Esýnek geýmegiň artykmaçlyklary.

  1. Aýna dakmak görşüňizi düzedip biler Miýopiýa, uzakdaky ýagtylygyň retinada jemlenip bilmezligi, uzakdaky zatlaryň düşnüksiz bolmagyna sebäp bolýar.Şeýle-de bolsa, miýopiki linzany geýip, obýektiň aýdyň şekilini alyp bolýar, şeýlelik bilen görüşi düzedýär.2. äýnek dakmak ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2