obýektiw satyjy bilen habarlaşyň

Gysga düşündiriş:


 • Model belgisi ::Reňk kontakt linzalary
 • Ölçegi: 14.2mm: C
 • Çarçuwaly material ::HEMA
 • Logotip:Çap ediş müşderisiniň logotipini kabul ediň
 • Görnüşi ::lomaý reňk kontakt linzalary
 • Eltip bermegiň wagty:ýer amallary
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Reňk kontakt linzalary

  gyzyl kontakt linzalary

  Önüm modeli-C

  Reňk kontakt linzalary

  Dia: 14.2mm
  Materiallar: HEMA
  Suwuň düzümi: 40% -60%
  Sikl ulanmak: lyyllyk
  Esasy egrilik: 8.5mm
  Funksiýa: Gözlere ideg we makiýa cos kosmetika

  Şahadatnama: CE-2195, ISO-13485
  Paket: PP plister + Reňk gutusy
  OEM bukjasy: Diňe 500 basgançak
  Bazar: Global
  Ibermek: DHL
  Degişli önüm: linzalar bar

  7c592f1e12f154b25a54ed6e6cbe

  Sterile kepillik

  100% Steril, buferli, izotoniki duzda doly gaplanan.

  5b670654ee7d4f61db4dafff74e0

  Gidratly gözler üçin gidrofil örtük

  40% -60% Gündelik eşikler üçin bu linzalar dowamly rahatlyk üçin täze we gidratly duýgyny saklar.

  20d579859c45cba4e9bc7654703e

  Tebigy görnüş linzalary

  Gündelik gözüňiziň reňkini üýtgediň we Tebigy aragatnaşyk linzalary bilen stiliňizi ösdüriň.

  19b22f34d22bcbfd519da73a9f50

  Resept aragatnaşyk linzalary

  Reseptli reňkli aragatnaşyk linzalarymyzy satyn alyň we anyk görmek üçin takyk reseptiňizi saýlaň.

  4d1f30e70f87b38e5bdb6d230dec

  Gök ýagtylygy goramak

  Uzak öwrenmek, işlemek we oýun sessiýalary üçin ekranlar sebäpli dörän gök ýagtylygyň täsirini azaltmak

  47f7f2c758ccf1297e5221d51f68

  Plano düzediji däl

  Reseptli reňkli aragatnaşyk linzalarymyzy satyn alyň we anyk görmek üçin takyk reseptiňizi saýlaň.

  Tebigy garaňky gözleriňizi reňkli kontakt linzalary bilen ýeňilleşdiriň.Bu linzalarda gözüň reňkini doly üýtgetmek üçin baý, pigmentli reňk bar, henizem tebigy görünýär.Şeýlelik bilen, täze göz keşbini çekip bilersiňiz - geýim oturylyşygyna barman!

  iň gowy kontakt obýektiw bahasy
  iň gowy reňkli kontakt linzasy

  Waterokary suwly reňkli kontakt linzalary gaty amatly, şonuň üçin bir günüň dowamynda geýip, iň gowusyny görersiňiz we duýarsyňyz.Dogry ideg we arassalamak bilen bir jübüt size üç aý dowam eder.

   

  reňkli kontakt linzalary
  1

  Iň oňat aragatnaşyk linza öndürijisi

  Kontakt linzalarynyň her görnüşi üçin OEM / ODM.Contactörite kontakt linzalaryny ýerine ýetiriň

  Bu aragatnaşyk obýekti ätiýaçda
  Şeýle hem, öz aragatnaşyk linzaňyzy özleşdirmegi kabul edýäris,
  Lomaý aragatnaşyk kontakt obýekti üçin whatsapp / E-poçta / ýa-da gözlegiňizi şu ýere iberiň
  esasan lomaý satuw üçin, zerurlyk / baha / MOQ / paket / ýük daşamak / ululyklar barada haýsydyr bir soragy bilmek zerur bolsa, saftiy, pls size gözleg ibermek üçin arkaýyn boluň, whatsapp belgiňizi goýmagyňyzy haýyş edýäris, biz wagtynda habarlaşyp biler

  1. OEM ukyby we önümçilik kuwwaty.

  2. Moda kontakt linzasynyň çözgüdi Kontakt obýekti we amatly bahalarda ýokary hilli tekjeden

  3. Bu “Kontakt obýekti” çarçuwasy islegleriňize görä dürli stil we reňklere eýe.

  4. Kontakt linzasynda we isleg boýunça öz logotipiňizi ýa-da markaňyzy çap etmek.

  Zawod CEB CE, ISO13485 hil dolandyryş ulgamy kepilnamasyndan geçdi we ýyllyk önümçilik kuwwaty ýokary
  20 tehniki patent bilen 100 million.

  müşderiler bilen manyly hyzmatdaşlygy ýola goýmagy maksat edinýär.Bazara duýgur we dinamiki kompaniýa hökmünde hyzmatdaşlarymyza we müşderilerine laýyk gelýän önümleri döretmek ukybymyz bar we üpjünçilik zynjyrymyz müşderileriň talaplaryny çalt ýerine ýetirip biler.Zawod hökmünde, müşderimize noldan iň pes MOQ we marketing kömekçisi bolan birine kömek etmegi maksat edinýäris.


 • Öňki:
 • Indiki: